מרכז הזמנות 054-6555727
כניסה
שכחתי סיסמה
האתר המוביל למוצרי טיפוח

תקנון האתר

תקנות האתר "טיפוח"

א. מבוא

 1. אתר "טיפוח" (להלן – "האתר") הינו אתר המרשתת, שנועד לשרת חנות וירטואלית, באמצעות מכירת מוצרים שונים (מוצרי טיפוח, איפור, וכו' – להלן "המוצרים") לקוחות האתר (להלן: "הרוכשים"). האתר הינו בבעלות של גברת ליקונוב ילנה, ע.מ. 323569731 (להלן: "החברה").
 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 3. כל מי שירכוש מוצרים ו/או יש בכוונתו לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או כל מי שמשתמש באתר מצהיר ע"י כך כי הוא קרא את התקנון והוא ממסכים לתוכנו ולתנאיו.

ב. רכישת מוצרים, קבלת מידע, אבטחת האתר

 1. באמצעות האתר ניתן לבצע רכישות מוצרים הנמכרים דרכו ולקבל מידע. כל שימוש אחר באתר לכל מטרה אחרת ע"י המשתמש הינו אסור בהחלט.
 2. השימוש באתר מותר רק למי שמלאו לו 18 שנים ובבעלותו כרטיס אשראי תקף שהופק ע"י אחת מחברות האשראי הישראליות, או, לחלופין, כל מי שניתנה לו רשות מפורשת ע"י בעל כרטיס האשראי כאמור לעיל או ברשותו חשבון Pay-Pal פעיל ותקין. כל מי שעונה להגדרה הנ"ל רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
 3. הזמנת הרוכש לקבלת מוצרים (להלן: "הרכישה"), תקבל תוקף אך ורק בתנאים מצטברים שלהלן:

א – העסקה אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש

ב – המוצר המבוקש קיימם במלאי

ג – מקום הספקת המוצר הינו בישראל

ד – הרוכש מסר לאתר כתובת דוא"ל לצורך ההתקשות. תנאי זה אינו רלוונטי כאשר מדובר ברכישה באמצעות הטלפון.

 1. כל מסירת הפרטים האישיים של הרוכש לחברה, באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, הינה מרצונו של הרוכש ובהסכמתו בלבד. עצמם מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של הרוכש למסירתם.
 2. סוגי המוצרים, מחיריהם, מחירי הוצאות משלוח ותנאי התשלום ניתנים לשינוי מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. בכל מקרה שיתברר כי המוצר שהוזמן באמצעות האתר אינו קיים במלאי, החברה תודיע על כך לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון ולא תבצע את חיוב כרטיס האשראי שלו. בשום באופן הרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין בטיול ההזמנה.
 4. המוצר שנרכש יישלח ע"י האתר לרוכש באמצעות דואר רשום או באמצעות שליח (לפי בחירת הרוכש) תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.
 5. בעת ביצוע ההזמנה לרכישת מוצר באמצעות האתר, הרוכש יתבקש למסור למערכת פרטים אישיים, פרטי המוצר, פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה- Pay-Pal וכו' (להלן – הפרטים).
 6. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעויות של הרוכש בעת מסירת הפרטים והם אף לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין אחראים בכל צורה שהיא לאי קליטת הפרטים במערכת ו/או לכל בעיה טכנית אחרת מכל סוג שהוא אשר מונעת את ביצוע ברכישה ו/או הפעולות באתר.
 7. מסירת פרטים שאינם אמת הינה אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית. החברה תהיה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים נגד מי שימסור פרטים שאינם אמת, לרבות באמצעות הגשת תביעה בגין הנזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של מסירת פרטים שאינם אמת החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה של המוצר.
 8. במחשבי החברה ו/או האתר יתנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה ישמש כראיה לכאורה לפרטי הפעולות. שעון השרת של האתר ישמש כראיה מכרעת לעניין המועד ביצוע הפעולה באתר.
 9. החברה מתחייבת לנקוטת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הרוכשים ועל סודיות הנתונים והפרטים.
 10. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי הרוכש וההזמנה יישמרו ע"י החברה, אך לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ו/או Pay-Pal ו/או אנשי שליחויות, וזאת לצורך השלמת פעולת הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש בלבד.
 11. החברה תהיה רשאית לרוכשים לפנות לרוכשים בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים וכיו"ב, אלא אם כן יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 12. החברה תציע לרכישה באתר מוצרים מסוגים שונים בכמויות שונות לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד, לרבות תהיה רשאית לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר ואת כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, וכן את אופן הרכישה ואת מחירי המוצרים.
 13. כל המוצרים המוצעים באתר הינם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין אחרת בתיאור המוצר.
 14. המוצרים המוצעים לרכישה ומחיריהם יהיו בתוקף אך ורק לגבי המלאי הקיים בחברה.
 15. מחיר המוצר באתר אינו כולל את דמי המשלוח לרוכש.
 16. מסירת המוצר תתבצע לידי הרוכש בלבד לאחר הצגת תעודת זהות של הרוכש במעמד המסירה. היה והרוכש מעוניים לקבל את המוצר ע"י אדם אחר, באחריותו הבלעדית של הרוכש לצייד את מקבל המוצר בייפוי כוח מטעמו ובצילום תעודת זהותו של הרוכש.

ג. תשלום בגין המוצרים

 1. כל מחירי המוצרים המוצגים באתר הינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.
 2. התשלום בגין המוצרים ייגבה באמצעות כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal אשר פרטיהם נמסרו ע"י הרוכש, לפני או בסמוך לשיגור המוצר לכתובת שנמסרה ע"י הרוכש. החברה תהיה רשאית על שיקול דעתה הבלעדי לאשר ביצוע התשלום בעבור המוצר בתשלומים (בכפוף לאישור חברת האשראי).\
 3. סך התשלום שיחול על הרוכש בגין הרכישה יופיע ב"סל קניות" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה יכלול את כל הפריטים המופיעים ב"סל הקניות " לרבות הוצאות המשלוח.
 4. עסקת הרכישה תתגבש רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או מחברת Pay-Pal על ביצוע החיוב של הרוכש, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות האשראי ו/או חברת Pay-Pal לבין החברה.
 5. בכל מקרה של מחלוקת לעניין סוגי וכמויות המוצרים שהוזמנו, הרישום במחשבי החברה הוא הקובע והוא זה שיחייב את הצדדים.

ד. ביטול פעולות על ידי הרוכש

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ( להלן: "החוק").

א –  ניתן לבטל רכישת המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הודעת הביטול תימסר ע"י הרוכש אך ורק בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל כתובת דוא"ל tipuahcosmetics@gmail.com ו/או לפקס מספר: 04-8201808.

ב – במקרה של ביטול העסקה הלקוח יחויב בתשלום בגובה של 5% ממחיר המוצרים שנרכשו (לא כולל עלות המשלוח) אך לא יותר מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

ג –  אם המוצר כבר סופק לרוכש, על הרוכש חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש ועל חשבונו בלבד.

ד –  הרוכש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו ולו הקטן ביותר.

ה – הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר נמסר לצורך המשלוח לרוכש.

ו –  לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו, אלא לאחר שהחברה נתנה על כך את הסכמתה מראש ובכתב.

 1. החברה תהיה רשאית לבטל את הרכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א – נפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר כפי שמופיע באתר, לעומת מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בקטלוגים של החברה ו/או בקטלוגים בהם החברה עושה שימוש במסגרת פעילותה. במקרה זה יקבע המחיר המצוין בקטלוג.

ב – התגלה כי התרחשה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה ממשתמש באתר או מהחברה להשתמש באתר ו/או לבצע עסקאות באופן תקין.

ג – במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את המשך תקין של ביצוע הרכישה ו/או גביית התשלום ו/או הספקת המוצר לרוכש.

ד – על הרוכש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והרוכש קיבל את המוצר כשהוא פגום ו/או המוצר שהתקבל שונה מתיאור המוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את הרכישה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בכתב שתישלח על ידו ותתקבל בחברה באמצעות הדוא"ל ו/או הפקס של החברה, תוך כדי פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

 1. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ע"י הרוכש בעת ביצוע הרכישה.
 2. החברה תהיה רשאית לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותה או לצמצמה וכן לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 3. כל מחלוקת בין הרוכש ו/או גולש באתר לבין החברה וכל מי מטעמה בשל הפעילות באמצעות האתר או לגבי רכישות המוצרים באמצעות האתר או באמצעות הטלפון מהחברה תתברר בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

ה. הגבלת אחריות

 1. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ו/או לגבי כל מידע ו/או כל מצג שנעשו באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכו', תחול על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, הכל בהתאם לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר, ככל שצורפו.
 2. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות, עקב הצגת התמונות על מסך המחשב.
  בכל מקרה אחריות החברה, הנובעת מכל עילה משפטית מכל סוג שהוא, בגין מוצרים הנרכשים זה לא תעלה על גובה התשלום ששולם בפועל בגין המוצר ע"י הרוכש.

ו. שימוש בלתי ראוי באתר

כל מי שיעשה שימוש בלתי ראוי באתר יהיה אחראי לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ז. שירות לקוחות

לבירורים שונים ומידע נוספים ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת _tipuahcosmetics@gmail.com או בטלפון 04-8201808 או מרכז ההזמנות 054-6555727,  בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:30 יום ו' וערבי חג בין השעות 09:00-12:00

ח. הגנה על קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל-"טיפוח" ולחברה בלבד.
 2. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מהתכנים של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה לכך רשות בכתב ומראש ע"י החברה בלבד.